.

V by AV

V

'Velichenko by Aleksandra Vanushina' - коллекция ювелирных украшений, созданная в рамках коллаборации с брендом 'Aleksandra Vanushina'. 

 

перейти к коллекции